Make your own free website on Tripod.com

עקרונות בית הספר הדמוקרטי

 

מקור הסמכות: בית הספר הדמוקרטי מנוהל על ידי אסיפת בית הספר, בה חברים כל התלמידים וכל אנשי הצוות ובה לכולם יש קול שווה. כל חוקי בית הספר נקבעים על ידי האסיפה. החלטות האסיפה מבוצעות על ידי יחידים או ועדות שהוסמכו לכך על ידי האסיפה, ובהם תלמידים ואנשי צוות באופן שוויוני. המשמעת בבית הספר נאכפת על ידי ועדת משנה של האסיפה, היא ועדת זכויות הפרט. לתלמיד במסגרת זו יש אפשרות לקבוע או לשנות את חוקי בית הספר, ויש לו גישה לרשות שופטת בה אפשר לתבוע אנשי צוות כתלמידים.

 

כבוד האדם: בבית הספר הדמוקרטי הערך העליון הוא כבוד האדם. כל פעילות נמדדת מול ערך זה. אם פרט מרגיש פגוע ממעשה או אמירה של מישהו אחר, מנגנוני בית הספר עומדים לרשותו לתת מענה לטענותיו. נושא זה הוא בעדיפות הגבוהה ביותר בסדר היום, מעל ללמידה פורמלית. פן אחר של כבוד האדם הוא האמון המלא שלנו בילד כקובע לגבי חייו. כל ילד קובע לעצמו את סדר יומו ואת קצב התקדמותו. תפקיד הצוות החינוכי הוא לתמוך בתהליך הלמידה של כל ילד אך לא להכתיבו.

 

רב-גילאיות: בבית הספר הדמוקרטי התלמידים בגילים 5 15 נמצאים במרחב אחד ואינם מחולקים לפי גיל. בית הספר פועל כדגם של חברה אנושית רב-גונית בה אנשים בכל הגילים שוהים במחיצה אחת ויוצרים קשרים שונים ביניהם. הערך החינוכי בכך רב גם עבור הקטנים וגם עבור הגדולים. הילדים הקטנים לומדים רבות מצפייתם במגוון הפעולות שאנשים בני גילים שונים עושים סביבם. הרצון לחקות את הגדולים ולרכוש את המיומנויות הדרושות להשתתפות מלאה בחברה ובתרבות מהווים מניעים חזקים ללמידה אצל ילדים. בנוסף לכך, הגדולים משמשים לקטנים כמשאב חינוכי: ילד קטן עשוי לבקש מגדול להקריא לו סיפור, ללמד אותו אלף בית, לשחק אתו. אנו רואים בכך כלי חינוכי ממדרגה ראשונה. גם הגדולים מפיקים תועלת רבה מהיותם עם ילדים קטנים מהם. הרב-גילאיות היא פן של הפלורליזם החברתי שבית הספר הדמוקרטי דוגל בו. חיוני בעינינו לחשוף ולהרגיל את הילדים לסוגים שונים של אנשים, ובכללם מבוגרים.

 

למידה ביוזמת הלומד: מעיקרי החינוך הדמוקרטי הוא שכל הלמידה נעשית ביוזמת הלומד ואין מכתיבים לתלמיד מה עליו ללמוד. כאשר אדם מתענין במשהו, הוא ילמד אותו בקלות ובשמחה. כאשר מישהו אחר מכריח אותו הוא ילמד מתוך צייתנות ואולי תוך התנגדות. הדבר פוגם לדעתנו באיכות הלמידה עצמה, ביחסים בין התלמיד למורה ולעתים גם בערך העצמי של הילד. אם הנושא לא לרוחו או שהוא מתקשה בו הוא עשוי לפתח אמונה שהוא פגום. בבית הספר הדמוקרטי המערכת נותנת אימון בילד שהוא יגיע לכל הדברים שהוא זקוק להם בחייו וילמד אותם כשיהיה בשל לכך. כאשר הילד בשל ומעונין ללמוד משהו הוא לומד בקלות ובמהירות. הוא גם זוכה לגדול עם בטחון עצמי והערכה עצמית כאשר מוריו מאמינים ביכולתו לרכוש את כל המיומנויות שיידרשו לו כאשר יהיה מוכן לכך.

 

מיומנויות היסוד: בבית הספר הדמוקרטי המיומנויות הבסיסיות הן: כישורים אינטלקטואליים, מוסריים, חברתיים, רגשיים ואזרחיים. לכולם משקל שווה בבית הספר. השותפות המלאה של התלמידים בניהול מוסדות בית הספר מעמתת אותם עם נושאים חברתיים ומוסריים כבדי משקל. כבר מגיל צעיר ביותר עליהם לתת את דעתם לשאלות כגון זכויות הפרט מול זכויות הקהילה, דקויות משפטיות, שאלות של צדק. דרך העיסוק בנושאים שעל סדר היום נפתחים בפניהם עולמות שלמים, והם מפתחים מיומנויות מכל הסוגים שהוזכרו לעיל.

 

דרכי למידה מגוונות:  בבית הספר הדמוקרטי יש משקל שווה לכל פעילות שאינה פוגעת בלומד ובסביבתו. אנו מאמינים למשל ששיחה היא כלי למידה שאין כדוגמתו, ולכן תלמידינו חופשיים לדבר זה עם זה כמה שהם רוצים, ובלבד שאינם מפריעים לפעילות אחרת. בכל בתי הספר האחרים מתבקשים הילדים לשתוק רוב שעות היום, ומותר להם לדבר רק במענה לשאלת המורה ובהפסקות. גם פעילות פיסית היא לדעתנו כלי למידה ממדרגה ראשונה, ותלמידינו חפשיים לנוע ולשחק כמה שהם רוצים. לילדים הזקוקים למידה רבה מאד של פעילות פיסית השהיה בבית ספר רגיל היא עינוי הן להם והן לסביבתם. בבית הספר הדמוקרטי הם מממשים ומספקים את הצורך שלהם בפעילות ואיש אינו רואה זאת בעין רעה. דרכי למידה אחרות הן נגינה, קריאה, כתיבה, מלאכה, אמנות, בישול ומשחק. לכל הפעילויות הללו ערך שווה בבית הספר הדמוקרטי.