Make your own free website on Tripod.com

הצהרת כוונות

כחלק מתנועה מתרחבת ברחבי ישראל, קבוצת המייסדים של בית הספר הדמוקרטי בירושלים היא קבוצה של הורים ותומכים המעוניינים להקים את בית הספר הדמוקרטי הראשון באיזור ירושלים. בית הספר יוקם לפי המודל של בית הספר "סאד'ברי וואלי" , הפועל מאז שנת 1968 במדינת מאסאצ'וסאט בארה"ב.  ברחבי העולם ישנם כיום 20 בתי ספר הבנויים לפי מודל זה, ובכללם בית הספר "כנף" שבגולן.  בית הספר שם לו למטרה ליצור אנשים בוגרים, בעלי הנעה עצמית, אחראים לעצמם ולקהילה הסובבת אותם ומצויידים בכלים הנדרשים לחיות כאזרחים בחברה דינמית ודמוקרטית.

 

שני עקרונות ראשיים מנחים את בית הספר הדמוקרטי, חופש חינוכי (לימודי) וניהול חיי בית הספר בצורה דמוקרטית. בבית הספר שלנו תלמידים מכל שכבות הגיל יהיו חופשיים להחליט כפרטים איך יבלו את זמנם ובמה יעסקו. כל ההחלטות  הנוגעות לחיי הכלל בבית הספר תתקבלנה בהליכים דמוקרטיים ע"י רוב. אופיו הדמוקרטי של בית הספר ישאף להגיע לאיזון בין זכויות הפרט לאחריות שיש לו כלפי הקהילה בה הוא חי. בית הספר יהיה פתוח בפני כל מי שיקבל את חוקי הקהילה.

 

כל ההחלטות הנוגעות לניהול בית הספר תתקבלנה בצורה דמוקרטית באסיפה השבועית של בית הספר, בה יש לכל תלמיד ולכל חבר צוות קול שווה. החלטות הנוגעות לחוקי בית הספר, הוצאות כספיות, העסקת צוות ועניינים אחרים בעלי השפעה על בית הספר יעלו לדיון ולהצבעה באסיפה השבועית. הועדה המשפטית, שחברים בה אנשי צוות ותלמידים, תטפל בענייני משמעת.

 

בית הספר יהיה מקום בו יהיו לתלמידים חופש ופנאי לגלות את העולם שסביבם. זה יהיה מקום בו משחק, לימוד וצמיחה יתרחשו בלי כפיה. אינטראקציה  בין ילדים מכל שכבות הגיל, בין בעלי עניין ויכולת שונים והבאים ממגוון רקעים יאפשרו לכל תלמיד לפגוש במגוון רחב של מידע, רעיונות וגישות, ולפתח כישורים חברתיים. הילדים יהיו חופשיים לבלות את זמנם בכל דרך שתראה להם כבעלת ערך, בתנאי שהם מצייתים לחוקי בית הספר. למרות שתפקיד המבוגרים בבית הספר הדמוקרטי אינו להורות במובן המסורתי של המונח, הם יהיו משאב חשוב עבור הילדים וישמשו דוגמה לדרך שבה מבוגרים חיים את חייהם, מחליטים החלטות, לומדים ומגיעים לפתרונות. הם יכולים לשמש כיועצים או מורים לפי רצון התלמידים.

 

במקום להסתמך על ציונים, עונשים, כפייה ודרכי הערכה חיצוניות נוספות, בית הספר ישען על ערכים של חופש אמון ודמוקרטיה. הערכים העיקריים הינם:

 

 1.  בני אדם הם סקרנים מטבעם ונולדים עם תשוקה עזה להבין את עולמם ולהפוך למבוגרים בשלים ומוצלחים.

 

 2.  הלמידה המשמעותית והאמיתית ביותר מתבצעת כאשר מקורה ביוזמה של הלומד עצמו.

 

 3.  כל הדרכים ללמידה הן בעלות ערך שווה: משחק, שיחה, פעילות גופנית, יצירה אמנותית, קריאה ולימוד אישי או קבוצתי.

 

 4.  ההכנה הטובה ביותר לחיים בהם נדרשת מאתנו בחירה בין אפשרויות רבות היא לקבל על עצמנו את האחריות, השליטה והאמון מגיל צעיר ובתדירות, ככל שניתן.

 

 5.  במטרה להבין ולהפנים מה הם חיים בחברה דמוקרטית, תלמידים בכל הגילאים צריכים להיות חברים בעלי זכויות מלאות בחברת בית הספר הדמוקרטי.

 

בכוונתינו לפתוח את שערי בית הספר שלנו בספטמבר, 2002 לגילאי 18-4 .